Nai Lert Flower & Garden Art Fair 2020 [2/2]

GURU กู๋รู้ l อลังการงานดอกไม้ที่บ้านปาร์ค นายเลิศ [2/2]

     ในเทปนี้เราจะพาทุกท่านไปชมขั้นตอนการ Collaborate งานระหว่างบ้านปาร์คนายเลิศ และนักศึกษาคณะคหกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตโชติเวช ในชื่อว่า “บุบผาภูษิตาภรณ์” ซึ่งเป็นการตีความและเล่าเรื่องผ่านตัวนางจากวรรณคดีไทย จะงดงามอ่อนช้อยและน่าสนใจแค่ไหน ตามกู๋ไปชมกันค่ะ

FOLLOW ME
Facebook: Sakchai Guy
Youtube Channel: LIPS MAGAZINE

SHARED :

Recommend