HOME / Culture / Report

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับหน้ากากผ้ารอบประจำวันพุธที่ 8 เมษายน 2563

นิตยสารลิปส์มอบหน้ากากผ้า 1,000ชิ้น เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม - วันพุธที่ 8 เมษายน 2563
Culture / Report

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับหน้ากากผ้ารอบการลงทะเบียนประจำวันพุธที่ 8 เมษายน 2563
ทั้งนี้กรุณาชำระค่าจัดส่ง 40 บาท ตามรายละเอียดด้านล่าง

1.คุณอาวรณ์ เพชรรัตน์
2.คุณวิไล เพ็ญนารถวดี
3.คุณณิชาภัทร สุภาภรณ์
4.คุณอัมพร​ ตั้งสุขศิริจิตร
5.คุณนันทน์วรันธร ล้อทนงศักดิ์
6.คุณเพชรินทร์ แสงทอง
7.คุณอธิวัฒน์ คล้ายสีทอง
8.คุณแสงทิวา นราพิชญ์
9.คุณวัชรี เปี่ยมฉวีวงศ์
10.คุณณภัทร โรจนภัทรานนท์
11.คุณชนิดา สันติธรรมา
12.คุณอรพิณ อภิสมโพธิ
13.คุณพิชญ์สุกานต์ บุษรารัตนโกเมน
14.คุณพรรณี วิมไตรเมต
15.คุณรัชนี มหาวงศ์
16.คุณพิฑูรย์ อนันต์ประกฤติ
17.คุณอรดา ทิวทุ่ง
18.คุณพรีวรรณ เตชะพิชญะ
19.คุณพรพรรณ กสิโรจน์
20.คุณอรูญพรรณ คูสิทธิผล
21.คุณภาวศุทธิ์ ทองศิริธรรม
22.คุณพีระพงษ์ หมุ่ยมาศ
23.คุณกนกวรรณ แก้วมาก
24.คุณอรุณี เจนกิจเจริญ
25.คุณสุมณฑา​ อรุณ​รัศมี​เรือง​
26.คุณศิรินันท์ ชีวะวงศ์
27.คุณศิริภัทร ภัทรจินดา
28.คุณอารณา เกรียงไกรชัยกุล
29.คุณพลอยนภัส ชัยภาสวัฒน์
30.คุณยุพดี เอกพันธ์พงษ์
31.คุณนุชจรี เหลืองรุ่งรัส
32.คุณรุ่งทิพย กังวาลสิงหนาท
33.คุณสุกัญญา​ เข็มกำเนิด
34.คุณปิยาณี ประสงค์วรรณะ
35.คุณวรวิทย์ พัฒโนทัย
36.คุณสุวรรณา วิชัยนราพงศ์
37.คุณรีนา ลิมวิภูวัฒน์
38.คุณวรัญญู ประเสริฐเจริญสุข
39.คุณวรวลัญช์ พันธุ์ยางน้อย
40.คุณอชิดา ศิริวัฒน์
41.คุณจุฑามาศ สืบประดิษฐ์
42.คุณสุปราณี พุทธิปกรณ์
43.คุณปริยากร คำภักดี
44.คุณวรารัตน์ อัศวกุญชร
45.คุณนฤมล​ วิเศษสุวรรณ์
46.คุณกชพร พลอยเจริญ
47.คุณกิตติมา จิตติยากูล
48.คุณณภัชสรา โพธิกมล
49.คุณวราภรณ์ สกุลดาราชาติ
50.คุณธันยนันท์ เสี่ยงบุญ

51.คุณวิภา สรรพกิจทิพากร
52.คุณวรานิษฐ์ ปุลินสิทธิรัตน์
53.คุณอุ่นใจ ผันกระโทก
54.คุณบังอร ยิ้มวงษ์
55.คุณตรีภพ สูงเรือง
56.คุณสุทธิดา อินสมพันธ์
57.คุณปกรณ์ ปรีชาพงษ์
58.คุณสุรีย์รัตน์ อำพันสุข
59.คุณกอบกาญจน์ พริบดี
60.คุณอรจิรา ขันชนะ
61.คุณโสระยา อัศวปานทิพย์
62.คุณสุวรรณา อิงธรรมจิตร์
63.คุณศศิ​เพ็ญ​ สุขุมาล​พันธ์​
64.คุณจุฬาลักษณ์ ตั้งวิบูลย์วิทย์
65.คุณจิรกิตต์ คงแก้ว
66.คุณเอกลักษณ์ เจตนเสน
67.คุณเอื้อมพร ธูปขุนทด
68.คุณมณฑ์ยศ​ ยอดขันธ์
69.คุณถนอมนวล บุตรเมฆ
70.คุณเมตตา จองทอง
71.คุณรุจิกรพิมพ์ งามโพธิ์ทอง
72.คุณมนต์ทิพย์ ลักษณ์สุวงศ์
73.คุณดวงพร เกตุกัณฑร
74.คุณนิวาต ตรีบุรุษ
75.คุณณิชาภา ราดสาย
76.คุณธนกฤต อินทลาภาพร
77.คุณโสภิต ยุทธโกษา
78.คุณสุทธิศักดิ์ ชังชื่น
79.คุณศิริลักษณ์ จงสุวรรณวัฒนา
80.คุณเนตรนภา ปาลสาร
81.คุณแก้วตา ศิริสวัสดิ์
82.คุณพลขันธ์ ฤกษ์สันทัด
83.คุณภาวิณีย์ เลิศงามธนวัฒน์
84.คุณนันทิยา สุหร่าย
85.คุณเบญจวรรณ พุ่มพวง
86.คุณศัจกร คงวิโรจน์
87.คุณนิลุบล อาจหาญ
88.คุณอลิสา​ จงนรังสิน
89.คุณจันทรกานต์ กรรณสูต
90.คุณกนกวรรณ ลัดดาแย้ม
91.คุณณิญา หะสิตะพงษ์
92.คุณไชยวสันต์ วัชรศิลาจันทร์
93.คุณศุภจักร บุตรี
94.คุณเมจกา รัตน์ปิยะภาภรณ์
95.คุณพิทวัส นิรันดร์สุข
96.คุณจันทร์เชิง เทพศิริ
97.คุณศศิธร รุ่งสว่าง
98.คุณสุภัคชญา เก่งธัญกรรม
99.คุณกนกวรรณ หวังศิริวัฒนา
100.คุณวไลลักษณ์ พุทธิบุญอนันท์

│ รายละเอียดการโอน │

บัญชีธนาคารกสิกรไทย
เลขที่บัญชี 066-1-58650-8
ชื่อบัญชี นกัญ ปณตภัคพัทธ์

ส่งหลักฐานการชำระเงินทาง
inbox facebook fanpage : LIPS MAGAZINE

หมายเหตุ
สามารถชำระเงินได้ตลอดระยะเวลาจัดกิจกรรม โดยตัดยอดรับโอนของแต่ละวันเวลา 24.00น. และทำการจัดส่งวันถัดไป ยกเว้นวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ

ตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับหน้ากากผ้าตลอดกิจกรรม ได้ที่ลิ้งค์ด้านล่าง

รายชื่อผู้ที่ได้รับหน้ากากผ้า รอบที่ 1 (ลงทะเบียนวันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2563)
รายชื่อผู้ที่ได้รับหน้ากากผ้า รอบที่ 2 (ลงทะเบียนวันอังคารที่ 31 มีนาคม 2563)
รายชื่อผู้ที่ได้รับหน้ากากผ้า รอบที่ 3 (ลงทะเบียนวันพุธที่ 1 เมษายน 2563)
รายชื่อผู้ที่ได้รับหน้ากากผ้า รอบที่ 4 (ลงทะเบียนวันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2563)
รายชื่อผู้ที่ได้รับหน้ากากผ้า รอบที่ 5 (ลงทะเบียนวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2563)
รายชื่อผู้ที่ได้รับหน้ากากผ้า รอบที่ 6 (ลงทะเบียนวันเสาร์ที่ 4 เมษายน 2563)
รายชื่อผู้ที่ได้รับหน้ากากผ้า รอบที่ 7 (ลงทะเบียนวันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน 2563)
รายชื่อผู้ที่ได้รับหน้ากากผ้า รอบที่ 8 (ลงทะเบียนวันจันทร์ที่ 6 เมษายน 2563)
รายชื่อผู้ที่ได้รับหน้ากากผ้า รอบที่ 9 (ลงทะเบียนวันอังคารที่ 7 เมษายน 2563)

Related Articles