HOME / Culture / Report

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับหน้ากากผ้ารอบประจำวันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2563

นิตยสารลิปส์มอบหน้ากากผ้า 1,000ชิ้น โดยเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2563
Culture / Report
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับหน้ากากผ้ารอบการลงทะเบียนประจำวันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2563
ทั้งนี้กรุณาชำระค่าจัดส่ง 40 บาท ตามรายละเอียดด้านล่าง
 1. คุณนีรนุช รามุข
 2. คุณนพดล คำสิงห์
 3. คุณคุณวรพล ปุสเดโว
 4. คุณอังศุมา นามประดิษฐ์
 5. คุณกานดา คันธโชติ
 6. คุณนพรัตน์ กุลวงศ์
 7. คุณรัตติยา วรุณโชติกุล
 8. คุณเสาวลักษณ์​ เจียรประวัติ
 9. คุณณัฏชนันท์ อิ่มจิตร์
 10. คุณพรรณีวงษ์โชติวัฒน์
 11. ด.ช.กิจปฤณ รัชตโชติ
 12. คุณสิริมา แสงยามเย็น
 13. คุณสุวพัชร จิ๋วจันทร์
 14. คุณน้ำฝน​ บ้วน​เต้​
 15. คุณสวิชญา คู่สันเทียะ
 16. คุณมาลี แซ่เตีย
 17. คุณสุธรรม แซ่ว่อง
 18. คุณเคนทาโร่ มิวะ
 19. คุณสุธิยา ตันศรีสกุล
 20. คุณชนิดา พงศ์สิริพิพัฒน์
 21. คุณคีร​ยา​ สด​ศ​ฤ​ง​ฆาร
 22. คุณปิยฉัตร ชุติไกรวัล
 23. คุณอดิศักดิ์ มาลัยมี
 24. คุณณาตยานี ทะลือ
 25. คุณณัฐกานต์ กันทะวงค์
 26. คุณรัชณี ปิ่นสุข
 27. คุณเชอร์รี่ แซ่จิว
 28. คุณสุวรรณี กิตติพงษ์
 29. คุณภาวรินทร์ สังขบุณย์
 30. คุณสายฝน จิตงามขำ
 31. คุณสิงห์ชาย แฃ่ตัน
 32. คุณวรพรต เทพวรรณ
 33. คุณวรรณี บุญละเลิศ
 34. คุณจิระศักดิ์ กมล
 35. คุณพิมพ์ธรัตน์ พงษ์สระพัง
 36. คุณเกศแก้ว ประกายกรอง
 37. คุณยุทธศักดิ์ ภูมิคอนสาร
 38. คุณปัณณวิชญ์ จ่าแก้ว
 39. คุณณิชกานต์ งามวาสีนนท์
 40. คุณปาริชาติ ภาคสิม
 41. คุณสดับพิณ บุญลำพันธ์
 42. คุณจิรชยา​ หนูจ้อย
 43. คุณบังอร พงษ์สระพัง
 44. คุณศศิรัตน์ สุพรรณดี (น้าภู่)
 45. คุณธรรมรัตน์ อยู่พรต
 46. คุณพรพรรณ กาวีวงศ์
 47. คุณณัชวรรณ เกิดพูล (จุฬารัตน์)
 48. คุณศรัณย์ อภิรมย์สรรค์
 49. คุณคอยรุดดีน ดอละ
 50. คุณเพ็ญจันทร์ กิจเจริญ

51. คุณปวีณ์ณภัทร เชาวรัตน์
52. คุณกรรณิกา จิรวิวัฒนา
53. คุณจำรัส แม่ก๋อนใน
54. คุณวาสนา ฟักเจริญ
55. คุณประภาภร ปัตตัย
56. คุณดุจเดือน วรรณโภค
57. คุณนฆมล นิพพานนท์
58. คุณพัชรีวรรณ ตั้งธนานุสนธิ์
59. คุณภูมิสิทธิ์ นาวัง
60. คุณธิดาวัลย์ อนันตศานต์
61. คุณสมหญิง รักไทย
62. คุณฉันทิมา ภูจีนวงษ์
63. คุณมั่น โตศิริโรจนกุล
64. คุณณัฎฐ์ธิตา สุนทร
65. คุณชาติชาย จำดี
66. คุณปราณี วิทยพัฒนาพร
67. คุณฉวีวรรณ วงษ์โชติวัฒน์
68. คุณทิพรดา ดีเลิศ
69. คุณฐิตารีย์ โรจนจรัสไชย
70. คุณวีรทิพย์ รมณีย์ธรรมคุณ
71. คุณกนกพรรณ ศุภเสรีสกุล
72. คุณมณเฑียร รวมรัตนสิน
73. คุณชูศักดิ์ แซ่จุ้ง
74. คุณภูชิชญ์ อรรครฐานะ
75. คุณเกศินี เพ็ชรรุ่ง
76. คุณวิไลย​ คำตรสี
77. คุณชญานิน​ เพชรกิมกัน
78. คุณทัศนพร โยธิกุล
79. คุณนาซอรี สาและ
80. คุณธัญวลัย หงษ์ทอง
81. คุณไพศิษฏ์ พุฒิประสิทธิ์
82. คุณณัฐพงษ์ ธรรมพันธ์
83. ปรีชา ลาภมา
84. คุณธนพล พูลเพิ่ม
85. คุณลภัสรดา ปราบปราม
86. คุณจุฬาลักษณ์ วีรวงศ์วิวัฒน์
87. คุณอำพา สิริภาส์โสภณ
88. คุณณัฐจิต โกสิยานุรักษ์
89. คุณนาตยา ดวงกางใต้
90. คุณวิรัช เพิ่มภูวนันท์
91. คุณพริมาภา อธีตนันท์
92. คุณฟาริดา จันทะนิตย์
93. คุณช่อทิพย์ เวฬุวนารักษ์
94. คุณสมจิตต์ ตันติละวะสุต
95. คุณวรรณิดา บุญรอด
96. คุณวนิดา อำไพพร
97. คุณพรพรหม อธีตนันท์
98. คุณอนุวัตร สุวรรณคุณวนิช
99. คุณภุมดา กุลนิติพันธ์
100. คุณมนสิณ​ี​ย์​ พงษ์​รัตนา​นุกูล​

INBOX FACEBOOK LIPS MAGAZINE click
* สามารถโอนเงินได้ตลอดช่วงระยะเวลาจัดกิจกรรม โดยตัดยอดรับโอนของแต่ละวันเวลา 24.00น. และจะทำการจัดส่งวันถัดไป

     กิจกรรมนี้จะมีไปจนถึงวันพุธที่ 8 เมษายน 2563 โดยเปิดให้ลงทะเบียนทุกวันเวลา 10.00 – 24.00น.ของแต่ละวัน และจะทำการแรนดอมรายชื่อ เพื่อประกาศผลในวันถัดไปเวลา 10.00น. ก่อนที่จะเปิดให้ลงทะเบียนรอบใหม่ ผู้ที่สนใจจำเป็นจะต้องเข้ามาลงทะเบียนใหม่ทุกวัน เนื่องจากรายชื่อเดิมทั้งหมดจะถูกลบออกจากระบบหลังประกาศผล

Related Articles