HOME / Culture / Report

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับหน้ากากผ้ารอบประจำวันอังคารที่ 7 เมษายน 2563

นิตยสารลิปส์มอบหน้ากากผ้า 1,000ชิ้น เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม - วันพุธที่ 8 เมษายน 2563
Culture / Report

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับหน้ากากผ้ารอบการลงทะเบียนประจำวันอังคารที่ 7 เมษายน 2563
ทั้งนี้กรุณาชำระค่าจัดส่ง 40 บาท ตามรายละเอียดด้านล่าง

1.คุณอัจฉราภรณ์ สุทธจิตตะ
2.คุณสุนาณี มนัสปีติพรรณ
3.คุณสาโรช อัมพากน
4.คุณอติยา สีดอกบวบ
5.คุณธัญสุตา ช่วยสกุล
6.คุณชนกานต์ ชัยมงคล
7.คุณพจนีย์ ชวนะภูธร
8.คุณโอภาส พงศ์ทองกุล
9.คุณอารยา สาสุนันท์
10.คุณมรกต โยนยาน
11.คุณอนุชนันท์ คงคูณ
12.คุณกมลภัทร กาญจนเพ็ญ
13.คุณมันทนา เจียมเชื่อม
14.คุณรัตนา เอี่ยมคณิตชาติ
15.คุณทิพย์สุดา เอกสุภักดิ์
16.คุณปนัดดา ศรีสมรส
17.คุณไกร ชื่นปิติกุล
18.คุณอภิชาติ วันเพ็ญ
19.คุณวัชราภรณ์ สิทธิ์สว่างโสภณ
20.คุณจันทกานติ์ จันทรมิตร
21.คุณนุชจรี เจียรสุราวุธ
22.คุณศรีวิกรณ์ เจริญพงษ์
23.คุณณัฐกฤตา ภมรวิสิฐ
24.คุณณนนท์ เรืองจินดา
25.คุณพีรณรรศ บุญรุ่งโรจน์
26.คุณบุญทวี ตระกูลขจรศักดิ์
27.คุณสยาม จิตตะยะโสธร
28.คุณพรรณนิภา หวังประเสริฐ
29.คุณพัชนียา จันทร์เปี้ย
30.คุณนภาพร ปกรณ์แก้ว
31.คุณชาญวิทย์ ชาญชัยสมบัติ
32.คุณอาริยา เหล่าแสงธรรม
33.คุณสุธารส ไหมหมาด
34.คุณชนิดา บุญจันทร์
35.คุณวิษา เจิมนาค
36.คุณกิติมา เด่นพฤกษา
37.คุณชุติพันธ์ ไทยสงฆ์
38.คุณพิศาล ชัยยามาตย์
39.คุณยงยุทธ แสงโสภา
40.คุณกนกวรรณ คิดประเสริฐ
41.คุณสุพัตรา เผื่อนบุษบงษ์
42.คุณอรอนงค์ ศรีวิจิตร
43.คุณวัศพล วิวัชรโกเศศ
44.คุณนภัทร์ ดิษยบุตร
45.คุณปัญพัท กลิ่นหอม
46.คุณปิยนุช โหมาศวิน
47.คุณขนิษฐา ปัญญวรรณศิริ
48.คุณนงลักษณ์ วิจิตรเลขการ
49.คุณธันยพร สกุลวิทยาสุข
50.คุณญานิสร ปานเจริญ

51.คุณลัดดาวัลย์ แจ่มศรี
52.คุณไพโรจน์ คุณพิทักษ์วัฒนา
53.คุณสุรเชษฐ์ ปิติธรรมมา
54.คุณวิชชนีย์ นิกรศรัณย์
55.คุณเจนจิรัฐิกานต์ พลายแสง
56.คุณวรินทร์ชนก หนูเกลี้ยง
57.คุณแพรวภัสสร สุกัณศีล
58.คุณทศพร ตุ้ยเล็ก
59.คุณปัณฑณรัณ ผิวสอาด
60.คุณนิรมล ทรรพวสุ
61.คุณสุวีร์รัฐ ภัคจิรกร
62.คุณทิพพวัล สุวรรณเวก
63.คุณเพชรรัตน์ สุขใจ
64.คุณณัฐชานันท์ เจริญนิเวศนุกูล
65.คุณนัยนา ดีสมุทร์
66.คุณสิรีนาถ โสภณพิทักษ์กุล
67.คุณธนะพงศ์ วามานนท์
68.คุณธันยธรณ์ สายศรีหยุด
69.คุณตรีชฎา ชาวน่าน
70.คุณพรสุข​ รัตน​สมบัติไพบูลย์
71.คุณวรรณรัตน์ จรูญโสภณสวัสดิ์
72.คุณพัทธนันท์ ตังครัตน์
73.คุณกนกลักษณ์ ธนกิตติ์โชติวัตร
74.คุณกันตพิชญ์ รอดพันธุ์
75.คุณธันยาภรณ์ คำรอด
76.คุณเมตตา รัตนวงศ์
77.คุณโอรสา ปานประภากร
78.คุณปานหทัย คล้ายจินดา
79.คุณภัสพร เจียมสวัสดิ์
80.คุณปภาวี คูหาทอง
81.คุณทินกร ทองอ่วม
82.คุณอดุลย์ กองเพชร
83.คุณเยี่ยม​ยุทธ​ คำ​ชื่น​
84.คุณอัญชลี พิเชฐพงศ์ธรกุล
85.คุณเนาวรัตน์ มาแจ้ง
86.คุณวิโรชา​ ชินทศักดิ์
87.คุณอังคณารักษ์ กวินกนกกัลป์
88.คุณปิยรัตน์ โรจน์นครินทร์
89.คุณไพรินทร์ เติมเลิศมนัสวงษ์
90.คุณชัยพร รัตนะ
91.คุณวีณา เพชรศิริพันธุ์
92.คุณกนกรส พานิชย์พิพัฒน์
93.คุณปจญศักดิ์ แสงงาม
94.คุณกรณ์ภวัทน์ วรอมรวงษ์
95.คุณปาณิสรา ดาวเรือง
96.คุณรจนา ผลช่วย
97.คุณจริมา ทองสวัสดิ์
98.คุณอนุชา แก้ววิเชียร
99.คุณอุราวรรณ ปรีดาวรรณเลิศ
100.คุณวิศนี วงศ์วิรุฬห์

│ รายละเอียดการโอน │

บัญชีธนาคารกสิกรไทย
เลขที่บัญชี 066-1-58650-8
ชื่อบัญชี นกัญ ปณตภัคพัทธ์

ส่งหลักฐานการชำระเงินทาง
inbox facebook fanpage : LIPS MAGAZINE

หมายเหตุ
สามารถชำระเงินได้ตลอดระยะเวลาจัดกิจกรรม โดยตัดยอดรับโอนของแต่ละวันเวลา 24.00น. และทำการจัดส่งวันถัดไป ยกเว้นวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ

     กิจกรรมนี้จะมีไปจนถึงวันพุธที่ 8 เมษายน 2563(วันนี้) โดยจะปิดลงทะเบียนเวลา 24.00น. และจะทำการแรนดอมรายชื่อ เพื่อประกาศผลในวันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2563 เวลา 10.00น.

รายชื่อผู้ที่ได้รับหน้ากากผ้า รอบที่ 1 (ลงทะเบียนวันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2563)
รายชื่อผู้ที่ได้รับหน้ากากผ้า รอบที่ 2 (ลงทะเบียนวันอังคารที่ 31 มีนาคม 2563)
รายชื่อผู้ที่ได้รับหน้ากากผ้า รอบที่ 3 (ลงทะเบียนวันพุธที่ 1 เมษายน 2563)
รายชื่อผู้ที่ได้รับหน้ากากผ้า รอบที่ 4 (ลงทะเบียนวันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2563)
รายชื่อผู้ที่ได้รับหน้ากากผ้า รอบที่ 5 (ลงทะเบียนวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2563)
รายชื่อผู้ที่ได้รับหน้ากากผ้า รอบที่ 6 (ลงทะเบียนวันเสาร์ที่ 4 เมษายน 2563)
รายชื่อผู้ที่ได้รับหน้ากากผ้า รอบที่ 7 (ลงทะเบียนวันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน 2563)
รายชื่อผู้ที่ได้รับหน้ากากผ้า รอบที่ 8 (ลงทะเบียนวันจันทร์ที่ 6 เมษายน 2563)

Related Articles