HOME / Culture / Report

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับหน้ากากผ้ารอบประจำวันจันทร์ที่ 6 เมษายน 2563

นิตยสารลิปส์มอบหน้ากากผ้า 1,000ชิ้น เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม - วันพุธที่ 8 เมษายน 2563
Culture / Report

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับหน้ากากผ้ารอบการลงทะเบียนประจำวันจันทร์ที่ 6 เมษายน 2563
ทั้งนี้กรุณาชำระค่าจัดส่ง 40 บาท ตามรายละเอียดด้านล่าง

1.คุณกสิณเทพ คุณาเจริญ
2.คุณพรชเวศ แสงตระการ
3.คุณฐิติพรรณ ตรีบวรเกษ
4.คุณสุวรรณนุวงศ์​ แซ่ตั้ง
5.คุณจารุ รัตนชุม
6.คุณอรุณี สังข์ทอง
7.คุณสุภาพร ภักดีเลิศสิริ
8.คุณจิราวัลย์ แท่นแก้ว
9.คุณศศิกานต์​ รังสรรค์นุกูล
10.คุณทวีพร ศรีโสภาคย์
11.คุณธรรม กังสดาลพิภพ
12.คุณทวีศักดิ์​ บูรพา​นิช​พันธุ์​
13.คุณไพศาล ใจหงิม
14.คุณสุรพงษ์ วัฒนายน
15.คุณช้องมาศ พุ่มสวัสดิ์
16.คุณมาลีรัตน์ เทียนรัตน์
17.คุณวิทวัส​ ประวัติวงค์
18.คุณบุษริน สินธุนาวารัตน์
19.คุณณัฏฐ์ฤทัย มณีวรรณ์
20.คุณประภา แก้วสิงห์
21.คุณณรงค์ ชมแสงจันทร์
22.คุณพราวแพร จันทร์มิตร
23.คุณอนงค์ศิริ ภัยห่าง
24.คุณณัฐพล วังรุ่งอรุณ
25.คุณวรรณฤดี​ อุ่นแก้ว
26.คุณมันทนา สุจิตจร
27.คุณกนิษฐา อยู่พต
28.คุณชนันรัตน์ รูปใหญ่
29.คุณสุพิชชา รถณรังษี
30.คุณวัชรพล เขียวคำ
31.คุณวีรพล งามพฤกษ์วานิชย์
32.คุณอรรถยุทธ์ อิทธาถิรุธ
33.คุณประณิธิดา รอดวรรณะ
34.คุณสุขดี ชาญพานิชกิจโชติ
35.คุณพนิตนันท์ มั่นทน
36.คุณคณาธิป ปีนัง
37.คุณศศิธร เจริญราศรี
38.คุณณัฐพงษ์ กิรติโยธิน
39.คุณเฉลิม โลหกิจ
40.คุณสำเนียง บุญสม
41.คุณเพชรรัตน์ สุทธิสมณ์
42.คุณพรนิต อัศวสำเริง
43.คุณภัทราพร ธีระเกตุ
44.คุณกิตติมา วีระเตชะ
45.คุณภัทราภรณ์ เธียรวรรณ
46.คุณณัฐพัชร์ สิริรุจิรัตน์
47.คุณนฤมล ช่อผกาพันธ์
48.คุณสุธีรา เกิดสุข
49.คุณนพดล จิระวงศ์อร่าม
50.คุณสรัญญา จงกิตติพงศ์

51.คุณเพชรมณี​ พงษ์เพชรไทย
52.คุณหทัยกาญจน์ ลีลาศรีสง่า
53.คุณนภัสนันท์ พูลมา
54.คุณภัทราพร เจริญรัตน์
55.คุณประณีต จุลฤกษ์
56.คุณศิริพร สมุทรสาคร
57.คุณสุวิทย์ เศรษฐวงศ์
58.คุณนพรัตน์ เจียมพุก
59.คุณกนกพร แสงดี
60.คุณประภาวดี ชอบปะนา
61.คุณกฤษยนนท์​ ภู่ทอง
62.คุณตันติกร ธัมนุวัติ
63.คุณจินตนา ทับเจริญ
64.คุณสมหญิง รัตนวิจิตร
65.คุณจันทร์เพ็ญ หนูนุรักษ์
66.คุณปราณี หงสกุล
67.คุณกาญจนา พลชิต
68.คุณภิญญรัตน์ จินดารัศมี
69.คุณณชากุญ สิริชยังกูร
70.คุณเพิ่มสุข เกียรติวัฒนา
71.คุณวิลาวรรณ วิศวะเจริญกิจ
72.คุณสุรเดช พูลสุขโข
73.คุณวิทูร วิตตานนท์
74.คุณสมบุญ ลือพัฒนสุข
75.คุณณัฐิรา อินองการ
76.คุณธัชชา ตุ้มกาญจน์
77.คุณพฤกษา เกียรติเมธา
78.คุณชาลินี กัลยาณมิตร
79.คุณธารรัตน์ กิจสกุล
80.คุณทศพร ทิพยศุภราษฎร์
81.คุณพณวัฒน์ จันทร์หิรัญ
82.คุณไพเราะห์ สุวัฒน์เมฆินทร์
83.คุณวันวิสา โฆษิตกิตติวงศ์
84.คุณเบญจวรรณ บุญช่วย
85.คุณมารีณา เก็มกาแมน
86.คุณณัฐพัชร์ ศีลธรรมพิทักษ์
87.คุณลีลาวดี หาญกล้า
88.คุณพิมพ์ภัทรา เรืองศักดิ์ประชา
89.คุณสินีนาฏ บุญทน
90.คุณธรรมวัฒน์ เหล่าศิริลือชาไกล
91.คุณเสาวรักษ์ อุชุวัฒน์
92.คุณสุธีรา สันติวรากร
93.คุณวรารัตน์ ถาวรกัลปชัย
94.คุณสุรีย์ แก้วขุนทอง
95.คุณศรีสุคนธ์ สมบัติจินดา
96.คุณสมศักย์ สินพัฒนานนท์
97.คุณอัชฌา บุญฉิมา
98.คุณนพรัตน์​ คงพระ​บาท​
99.คุณกานต์มณี มณีฤทธิ์
100.คุณดารินทร์ วงศ์ศักดิ์ภักดี

│ รายละเอียดการโอน │

บัญชีธนาคารกสิกรไทย
เลขที่บัญชี 066-1-58650-8
ชื่อบัญชี นกัญ ปณตภัคพัทธ์

ส่งหลักฐานการชำระเงินทาง
inbox facebook fanpage : LIPS MAGAZINE

หมายเหตุ
สามารถชำระเงินได้ตลอดระยะเวลาจัดกิจกรรม โดยตัดยอดรับโอนของแต่ละวันเวลา 24.00น. และทำการจัดส่งวันถัดไป ยกเว้นวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ

     กิจกรรมนี้จะมีไปจนถึงวันพุธที่ 8 เมษายน 2563 โดยเปิดให้ลงทะเบียนทุกวันเวลา 10.00 – 24.00น.ของแต่ละวัน และจะทำการแรนดอมรายชื่อ เพื่อประกาศผลในวันถัดไปเวลา 10.00น. ก่อนที่จะเปิดให้ลงทะเบียนรอบใหม่ ผู้ที่สนใจจำเป็นจะต้องเข้ามาลงทะเบียนใหม่ทุกวัน เนื่องจากรายชื่อเดิมทั้งหมดจะถูกลบออกจากระบบหลังประกาศผล

รายชื่อผู้ที่ได้รับหน้ากากผ้า รอบที่ 1 (ลงทะเบียนวันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2563)
รายชื่อผู้ที่ได้รับหน้ากากผ้า รอบที่ 2 (ลงทะเบียนวันอังคารที่ 31 มีนาคม 2563)
รายชื่อผู้ที่ได้รับหน้ากากผ้า รอบที่ 3 (ลงทะเบียนวันพุธที่ 1 เมษายน 2563)
รายชื่อผู้ที่ได้รับหน้ากากผ้า รอบที่ 4 (ลงทะเบียนวันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2563)
รายชื่อผู้ที่ได้รับหน้ากากผ้า รอบที่ 5 (ลงทะเบียนวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2563)
รายชื่อผู้ที่ได้รับหน้ากากผ้า รอบที่ 6 (ลงทะเบียนวันเสาร์ที่ 4 เมษายน 2563)
รายชื่อผู้ที่ได้รับหน้ากากผ้า รอบที่ 7 (ลงทะเบียนวันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน 2563)

Related Articles