HOME / Culture / Report

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับหน้ากากผ้ารอบประจำวันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน 2563

นิตยสารลิปส์มอบหน้ากากผ้า 1,000ชิ้น เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม - วันพุธที่ 8 เมษายน 2563
Culture / Report

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับหน้ากากผ้ารอบการลงทะเบียนประจำวันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน 2563
ทั้งนี้กรุณาชำระค่าจัดส่ง 40 บาท ตามรายละเอียดด้านล่าง

1.คุณศรินทิพย์ เจษฎาอภิมุข
2.คุณเสาวลักษณ์ ภูริเวทย์คุณากร
3.คุณเฉลิมพงศ์ เพชรอาวุธ
4.คุณสาธิดา ศรีชาติ
5.คุณปริญดา จันทร์ประดับ
6.คุณวริศรา กาละวัง
7.คุณสุพรรษา​ เบญจะนะ
8.คุณกอบกุล เติมประยูร
9.คุณณัฐพัชร์ คณากุลพิสิทธิ์
10.คุณมนัษฐพงษ์ ตรีพานิชย์
11.คุณนิภาภรณ์ เติมพงศ์นุรักษ์
12.คุณกัลยาณี พรหมสุภา
13.คุณกุลตรี วิกสมุทร
14.คุณจันทรรัตน์ เตื้อสกุล
15.คุณรุ่งนภา สลุงอยู่
16.คุณสมศักดิ์ เดชาบุญญะ
17.คุณอรทัย จันทร์สุกรี
18.คุณอำพัน ชื่นเนียม
19.คุณสุรพงษ์ กลับประสิทธิ์
20.คุณนวลสิริ แซ่กี้
21.คุณขวัญธิดา หรรษาวงศ์
22.คุณพงษ์ศักดิ์ สวัสดีมงคล
23.คุณบุญ​เทียน​ จ​ำ​เ​ริญ​วุฒิ​กุล
24.คุณญาสุมินทร์ ไชยมงคล
25.คุณภีรสีห์ ชัยสุกัญญาสันต์
26.คุณปุลภัทรินทร์ เวชช์ประเสริฐ
27.คุณธนิยา วงศ์สุริย์ฉาย
28.คุณมนทิรา ยศติวงค์
29.คุณรัชชฎา แก้ววิไล
30.คุณอรณี มะโนยานะ
31.คุณณัฐการ วงษ์ทองดี
32.คุณนันทพร จันทนโอ
33.คุณพันธ์ทิพ วีรสุนทรี
34.คุณวัทธิกร ผลมาก
35.คุณกมลกานต์ ประยูรวิวัฒน์
36.คุณบงกชรัตน์ อ่อนแก้ว
37.คุณพิพิทรง พรหมขัติแก้ว
38.คุณพัชรา นันต์จารุวงศ์
39.คุณชนินธร ฐิติปัญโยภาส
40.คุณภัทรนิษฐ์ พิพัฒน์ปัทมา
41.คุณอภิญญา อุยยะพัฒน์
42.คุณก่อบุญ บุตรโคตร
43.คุณพิมพปวีณ์ ค้าเจริญ
44.คุณธนวันต์ สุขเกษมชัย
45.คุณเมวดี พันธ์เที่ยงธรรม
46.คุณชยุต ซื่อตรง
47.คุณศรัญญา อยู่เครือ
48.คุณพรพรรณ วงษ์พานิช
49.คุณพูนทรัพย์ นาคสุข
50.คุณมัชฌิมา วชิระโพธิ์

51.คุณวรรณรดา วงค์กา
52.คุณนันทนัช ตั้งทวีธรรม
53.คุณวิรากร พันธุวิทย์วรรัฐ
54.คุณณรัฐ นภาวรรณ
55.คุณปาริชาติ ประจักษ์สูตร์
56.คุณจันทร์เพ็ญ ใจเตรียม
57.คุณเมยานี ศรีกุล
58.คุณกมลลักษณ์ ศรีจันทร์
59.คุณภวินท์ ยรรยงนิเวศน์
60.คุณวชิรพร ถิระสิทธิเวทย์
61.คุณพิพิธ จันทิหล้า
62.คุณดุษณี กู้กุลประสงค์
63.คุณชัยวุฒิ ร่วมฤดีกูล
64.คุณบุปผชาด จันทนราช
65.คุณซองทิพย์ เสริมสวัสดิ์ศรี
66.คุณอร​อุษา​ สาย​ศรี​หยุด​
67.คุณกาญจนา ศรีนันทา
68.คุณอมร เกษรศิริเจริญ
69.คุณนภาพร ตุลสุข
70.คุณบังอร แซ่ตั๊น
71.คุณศศิธร สุรเมธสกุล
72.คุณสรินทร ไชยรัตน์
73.คุณอัญพัชร์ นันทไพฑูรย์
74.คุณซิ้วฮวง โชติปรายนกุล
75.คุณรจนา ไกรกลาง
76.คุณจรรยา บัวคงดี
77.คุณณรงค์ จันทร์เปรม
78.คุณราชันย์ นันตา
79.คุณปริยากร ทั่งทอง
80.คุณนาฏยา ชลิตวงศ์พัฒนา
81.คุณพูนศักดิ์ ภาณุวงศ์เจริญ
82.คุณเอกพสิษฐ์ พชรกุศลพงศ์
83.คุณภาวินี​ โสธร​บุญ​
84.คุณจิตรา สุขเจริญ
85.คุณทัตพิชา เติมถาวร
86.คุณจินตนา พรพิชยานุรักษ์
87.คุณสมปอง พุทธา
88.คุณวิมลพักตร์ นามวรรณ
89.คุณฉลวย วัฒนศัพท์
90.คุณประไพ นาครักษ์
91.คุณพัชรี ฟองสมุทร
92.คุณมิ่งฤดี เมตตากรุณากุล
93.คุณมณฑิรา​ แสงคล้าย
94.คุณจุฑามาศ ธีระวัฒนชัย
95.คุณภัทรมน เอกกุล
96.คุณวรรณดี พิเชฐพงศ์ธรคุณ
97.คุณสุภาณี ปทุมมุขย์
98.คุณปรียกานต์ กลัดทอง
99.คุณเอกวิทย์ เกษจันทร์
100.คุณเนตรนภา นรากล่ำ

│ รายละเอียดการโอน │

บัญชีธนาคารกสิกรไทย
เลขที่บัญชี 066-1-58650-8
ชื่อบัญชี นกัญ ปณตภัคพัทธ์

ส่งหลักฐานการชำระเงินทาง
inbox facebook fanpage : LIPS MAGAZINE

หมายเหตุ
สามารถชำระเงินได้ตลอดระยะเวลาจัดกิจกรรม โดยตัดยอดรับโอนของแต่ละวันเวลา 24.00น. และทำการจัดส่งวันถัดไป ยกเว้นวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ

     กิจกรรมนี้จะมีไปจนถึงวันพุธที่ 8 เมษายน 2563 โดยเปิดให้ลงทะเบียนทุกวันเวลา 10.00 – 24.00น.ของแต่ละวัน และจะทำการแรนดอมรายชื่อ เพื่อประกาศผลในวันถัดไปเวลา 10.00น. ก่อนที่จะเปิดให้ลงทะเบียนรอบใหม่ ผู้ที่สนใจจำเป็นจะต้องเข้ามาลงทะเบียนใหม่ทุกวัน เนื่องจากรายชื่อเดิมทั้งหมดจะถูกลบออกจากระบบหลังประกาศผล

รายชื่อผู้ที่ได้รับหน้ากากผ้า รอบที่ 1 (ลงทะเบียนวันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2563)
รายชื่อผู้ที่ได้รับหน้ากากผ้า รอบที่ 2 (ลงทะเบียนวันอังคารที่ 31 มีนาคม 2563)
รายชื่อผู้ที่ได้รับหน้ากากผ้า รอบที่ 3 (ลงทะเบียนวันพุธที่ 1 เมษายน 2563)
รายชื่อผู้ที่ได้รับหน้ากากผ้า รอบที่ 4 (ลงทะเบียนวันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2563)
รายชื่อผู้ที่ได้รับหน้ากากผ้า รอบที่ 5 (ลงทะเบียนวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2563)
รายชื่อผู้ที่ได้รับหน้ากากผ้า รอบที่ 6 (ลงทะเบียนวันเสาร์ที่ 4 เมษายน 2563)

Related Articles