HOME / Culture / Report

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับหน้ากากผ้ารอบประจำวันเสาร์ที่ 4 เมษายน 2563

นิตยสารลิปส์มอบหน้ากากผ้า 1,000ชิ้น เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม - วันพุธที่ 8 เมษายน 2563
Culture / Report

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับหน้ากากผ้ารอบการลงทะเบียนประจำวันเสาร์ที่ 4 เมษายน 2563
ทั้งนี้กรุณาชำระค่าจัดส่ง 40 บาท ตามรายละเอียดด้านล่าง

1.คุณณัฐฎธาราทิพย์ ไกรรณฤทธิ์
2.คุณกัญจน์รัตน์ พรหมเชื้อ
3.คุณจักรรัชช์ กิ่งแก้ว
4.ด.ญ.พิมพ์มณี โกวานิชย์
5.คุณรุ่งรัตน์ ตั้งปริมณฑล
6.คุณวรนาท ช้างงาเนียม
7.คุณสรชา สันทาลุนัย
8.คุณดวงสมร วิริยะกิตติ
9.คุณกรกนก ทิพย์พงษ์จิตรา
10.คุณยศสรัล ปลื้มญาติ
11.คุณวรวลัญช์ บุญมา
12.คุณณัฐศมน วงศ์กิตติพัฒน์
13.คุณภาณุมาศ กฤตพิริยาวัฒน์
14.คุณทัศนีย์ วิจิตรเนตร
15.คุณปภาวดี พงศ์เจริญศิริกุล
16.คุณเขมจิรา รติกัญจนากรกิจ
17.คุณรัฐวิชญ์ รัตนสิมานนท์
18.คุณจักรกฤษณ์ เหรียญทอง
19.คุณวรรณา แสงแป้น
20.คุณพิณารัตน์ ชินพิทักษ์
21.คุณมารี รัตนฤทธิกุล
22.คุณกาญจนา อยู่พงษ์
23.คุณเกวลิน ศรีประเสริฐ
24.คุณพิมพ์มาดา คลังเมือง
25.คุณกนิษฐ์สรา สิงหพงศ์
26.คุณต้องทิพย์ หรรนภา
27.คุณมนัสนันท์​ บม​ขุน​ทด
​28.คุณรุ่งนภา ตันติมาลา
29.คุณศศิวัฒน์ ตันติบุญยานนท์
30.คุณสุทธภา อธิศนรการ
31.คุณชญานุตม์ กิตติโชควัฒนา
32.คุณวีรวุฒิ ทิพย์กมล
33.คุณรัตมา โกมารพิมพ์
34.คุณชนากานต์​ ธิมา
35.คุณรัตนนุช นาเพาะผล
36.คุณรินรดา เอมะสิทธิ์
37.คุณปัญจพล บุญมณีชัยกุล
38.คุณณัฐวุฒิ ติ่นหล่อ
39.คุณพัฒนศักดิ์ ตุ่นกอง
40.คุณอารีรัตน์ มนตรีปรีชาชัย
41.คุณพรรณทิพา อ่อนสำอางค์
42.คุณนันทนา รัตนากร
43.คุณวลัยลักษณ์ สง่างาม
44.คุณฐิติยา ชุมพล
45.คุณกฤษณา ตันตระกูล
46.คุณจณิษฐ์ญา ศุภวัฒน์โชติณกูล
47.คุณกิติศักดิ์ จันทร์เมธากุล
48.คุณกอบกาญจน์ สุญาณวนิชกุล
49.คุณหทัย ลิ้มประยูรยงค์
50.คุณรังสิมา บริสุทธิเชาวน์

51.คุณปิติพงษ์ อมรมงคล
52.คุณสุนัน เทียมเมฆา
53.คุณรุจฬ์สวัตต์ ครองภูมินทร์
54.คุณกนกวรรณ วังศเมธีกูร
55.คุณณัฎมนต์​ จำเ​ริญ​วุฒิ​กุล​
56.คุณภัคศรีสร้อย ดวงสุวรรณ
57.คุณสุภาพร มั่นมะโน
58.คุณณัฐกมล บุทฤทธิ์
59.คุณสมชาย เกิดกิจไพบูลย์
60.คุณสุนาวัฒนา รัตนเสถียร
61.คุณกุนชศิตา อินทร์จันทร์
62.คุณดีศศิร์รัช ศิริรัตนากร
63.คุณจักรพงษ์ ใจดี
64.คุณจิดาภา สมิทธินนท์
65.คุณปารณีย์ หาญกุดตุ้ม
66.คุณผ่องใส ตันติวิชญวานิช
67.คุณสิรินัดดา ผลกิจ
68.คุณเตือนใจ จั่นทอง
69.คุณอรวรรณ ตันติสุวรรณนา
70.คุณภัทราวี วรศักดิ์
71.คุณสิริพร เชื้อแพทย์
72.คุณสุจิระ ศิริเมธานนท์
73.คุณอุรุนิดา เนตรโพธิ์แก้ว
74.คุณกรสุภา วงศ์ธิดาภา
75.คุณนฤดี กัลยารอง
76.คุณมาลี เทพฤทธิ์
77.คุณศิริทร บุญนำ
78.คุณสุดา พิชิตไพศาลกุล
79.คุณสมุทร โชติกิตติขจรกุล
80.คุณไปรมา ฤทธินวน
81.คุณวิโรจน์ บุญมาก
82.คุณรัชนีกร กิจวาสน์
83.คุณสุทธิพงศ์ แซ่ลิ้ม
84.คุณสุจิตรา เล่ห์ประเสริฐ
85.คุณพีระปกรณ์ ปิงแก้ว
86.คุณจิตติณัฏฐ์ พันสุวรรณ
87.คุณตุลยา แสงเพ็ญ
88.คุณสุนีย์ แซ่อึ้ง
89.คุณอติมน แววพานิช
​90.คุณพัชราภรณ์ ภู่เจริญ
91.คุณสุเมตตา จิตต์ศิริผล
92.คุณดวงกมล สุดสวาสดิ์
93.คุณศิริลักษณ์ มั่นคง
94.คุณช่อผกาพร กิไพโรจน์
95.คุณกรกนก จันทภาโส
96.คุณธนะศักดิ์ พัชระโสภณ
97.คุณณัฏฐ์พัชร์ จิตตานนท์
98.คุณจิตรลดา สุขเจริญพงษ์
99.คุณวุฒิชัย สกุลรวยทรัพย์
100.คุณจีราภรณ์ วงศ์บุญยกุล

│ รายละเอียดการโอน │

บัญชีธนาคารกสิกรไทย
เลขที่บัญชี 066-1-58650-8
ชื่อบัญชี นกัญ ปณตภัคพัทธ์

ส่งหลักฐานการชำระเงินทาง
inbox facebook fanpage : LIPS MAGAZINE

หมายเหตุ
สามารถชำระเงินได้ตลอดระยะเวลาจัดกิจกรรม โดยตัดยอดรับโอนของแต่ละวันเวลา 24.00น. และทำการจัดส่งวันถัดไป ยกเว้นวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ

     กิจกรรมนี้จะมีไปจนถึงวันพุธที่ 8 เมษายน 2563 โดยเปิดให้ลงทะเบียนทุกวันเวลา 10.00 – 24.00น.ของแต่ละวัน และจะทำการแรนดอมรายชื่อ เพื่อประกาศผลในวันถัดไปเวลา 10.00น. ก่อนที่จะเปิดให้ลงทะเบียนรอบใหม่ ผู้ที่สนใจจำเป็นจะต้องเข้ามาลงทะเบียนใหม่ทุกวัน เนื่องจากรายชื่อเดิมทั้งหมดจะถูกลบออกจากระบบหลังประกาศผล

รายชื่อผู้ที่ได้รับหน้ากากผ้า รอบที่ 1 (ลงทะเบียนวันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2563)
รายชื่อผู้ที่ได้รับหน้ากากผ้า รอบที่ 2 (ลงทะเบียนวันอังคารที่ 31 มีนาคม 2563)
รายชื่อผู้ที่ได้รับหน้ากากผ้า รอบที่ 3 (ลงทะเบียนวันพุธที่ 1 เมษายน 2563)
รายชื่อผู้ที่ได้รับหน้ากากผ้า รอบที่ 4 (ลงทะเบียนวันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2563)
รายชื่อผู้ที่ได้รับหน้ากากผ้า รอบที่ 5 (ลงทะเบียนวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2563)

Related Articles