HOME / Culture / Report

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับหน้ากากผ้ารอบประจำวันอังคารที่ 31 มีนาคม 2563

นิตยสารลิปส์มอบหน้ากากผ้า 1,000ชิ้น โดยเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2563
Culture / Report
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับหน้ากากผ้ารอบการลงทะเบียนประจำวันอังคารที่ 31 มีนาคม 2563
ทั้งนี้กรุณาชำระค่าจัดส่ง 40 บาท ตามรายละเอียดด้านล่าง

1.คุณกนิษฐา สีน้ำเงิน
2.คุณเกษฎา นพนิราพาธ
3.คุณกุสุมา หมื่นยุทธ
4.คุณกรชนก อิงคสรรัตน์
5.คุณจิรัฐยา อุ่นจิตต์
6.คุณจิดาภา กันสิงห์
7.คุณจักรพงศ์ ทองใหญ่
8.คุณจิรวัฒน์ งามเมฆฉาย
9.คุณฉัตร์ชัย คู่สันเทียะ
10.คุณฉัตราภรณ์ ยังพะกูล
11.คุณเฉลิมชัย จีระพันธ์ุ
12.คุณชุตินธร ศรีวิบูลย์
13.คุณโชติกา ใจหอม
14.คุณโชติพร สุจริยวรรณ
15.คุณชโลทร แม้นโกศล
16.คุณชลัฐ วัฒนจัง
17.คุณซูวัยบะห์ สาและเนาะ
18.คุณชยุต สุจิระพงษ์213
19.คุณณัฐปภัสร์ กาญจนาภา
20.คุณณัฐวดี วงศ์อยู่
21.คุณณฐพรรณ แสงภักดี
22.คุณณิชขา สิริกีรติกุล
23.คุณดวงฤดี คงธนโสภิต
24.คุณเด่นนภา อมราพิทักษ์
25.คุณถวิล เนื่องอุบล
26.คุณทิติมา วิศิษฎ์ศักดิ์
27.คุณเทส เนื่องอุบล
28.คุณทรงสิรินธ์ เรืองวิเศษ
29.คุณทศพล ศิวะวรพันธ์
30.คุณธดาภรณ์ สุนทรบัวหลวง
31.คุณนรินทร์พร หมู่สวัสดิ์
32.คุณนิธิกานต์ รัตนาธีราธร
33.คุณนงนุช อนัญญาเขต
34.คุณบุษกร เคลือบบุญสอน
35.คุณบัญชากิจ ทิพย์ทอง
36.คุณเบญจะ สว่างโชติ
37.คุณบุษรินทร์ วรรธนะภูติ
38.คุณปรานี​ แก้ว​นิพนธ์
39.คุณปริยา เทียบแก้ว
40.คุณประกายดาว อกฝาย
41.คุณปาณิสรา สดศฤงฆาร
42.คุณปัญจธร ศักดานุภาพสกุล
43.คุณประสิทธิ์ นิมมานวรดิษฐ์
44.คุณปิยวรรณ์ พรศิริอนันต์
45.คุณปริญญา​ ปั้น​สุวรรณ์
46.คุณปนัดดา ปิยะมณีพร
47.คุณพนิตนาฏ อมรพรธรรม
48.คุณพรรณิภา ไวทยะบูลย์
49.คุณพรกมล อธีตนันท์
50.คุณพรรณปพร วรรณแก้ว

51.คุณพรทิพย์ อังศุธรวิไล
52.คุณพิมพากานต์ รีเกล
53.คุณพัณณชิสา ควรประเสริฐ
54.คุณภาคิณ สมศิริ
55.คุณมอญคำ ธรรมพันธ์
56.คุณภูปตินทร์ ศิริสิทธิ์
57.คุณภาณุรักษ์ จำปาทอง
58.คุณมธุรา ขจรกิจนที
59.คุณมนัสนันท์ จงเจริญมั่นคง
60.คุณมาลินี ชินวัฒนโชติ
61.คุณเยาวอนงค์ ชนะวงศ์
62.คุณรัชญา งามศิริวงศ์กุล
63.คุณลอองศรี วงค์สุวรรณ
64.คุณวิไลรัตน์ สุขโชตื
65.คุณวัณนา พรสินศิริรักษ์
66.คุณวิรุต สมเมือง
67.คุณวิริยา ประสพธนกิจ
68.คุณวทันยา บัวบานพร้อม
69.คุณศมน โตมรศักดิ์
70.คุณศรุต ชมวงค์
71.คุณศิริพรรณ เสรีลัดดานนท์
72.คุณศิริพร จ่ามีเคน
73.คุณศลิษา โรจน์วัฒนชัย
74.คุณสายน้ำผึ้ง ใจวงค์เป็ง
75.คุณสุทธิยา วัจนะสาธิต
76.คุณสมบูรณ์ สุภัทรกุลชัย
77.คุณสหเกียรติ เกษณียบุตร
78.คุณสุพรรษา ประสพโชค
79.คุณสถาพร จิรนิธิสกุล
80.คุณสุธารา บุญละเลิศ
81.คุณสมพร พงษ์ประเสริฐ
82.คุณสมัย มีศักดิ์
83.คุณสุธิดา ปานนาค
84.คุณสุวรรณา เหล่าผลเจริญ
85.คุณโสภนา อุดมธรรมากุล
86.คุณสราวุธ ธรฤทธิ์
87.คุณสุทธิดา ศรี่ทอนสุด
88.คุณสุวรรณา เชาว์นาวิน
89.คุณสุวิมล สุดเลิศ
90.คุณสุวรรณา จันทร์มโน
91.คุณสุภาณี น้อยบางยาง
92.คุณหทัย พรินทร์
93.ด.ช.อนุรุทธิ์ สุวรรณ
94.คุณวนิชคุณอร่าม บูรณแก้ววิรัตน์
95.คุณอัครเดช อนิวรรตวงศ์
96.คุณอชิตะ มาลัยมี
97.คุณอาหมัด บุญละเลิศ
98.คุณอัญชลี แถวกิจการ
99.คุณอัจฉรา ถาวรังกูร
100.คุณSaitip Satrapan

INBOX FACEBOOK LIPS MAGAZINE  click
* สามารถโอนเงินได้ตลอดช่วงระยะเวลาจัดกิจกรรม โดยตัดยอดรับโอนของแต่ละวันเวลา 24.00น. และจะทำการจัดส่งวันถัดไป

     กิจกรรมนี้จะมีไปจนถึงวันพุธที่ 8 เมษายน 2563 โดยเปิดให้ลงทะเบียนทุกวันเวลา 10.00 – 24.00น.ของแต่ละวัน และจะทำการแรนดอมรายชื่อ เพื่อประกาศผลในวันถัดไปเวลา 10.00น. ก่อนที่จะเปิดให้ลงทะเบียนรอบใหม่ ผู้ที่สนใจจำเป็นจะต้องเข้ามาลงทะเบียนใหม่ทุกวัน เนื่องจากรายชื่อเดิมทั้งหมดจะถูกลบออกจากระบบหลังประกาศผล

รายชื่อผู้ที่ได้รับหน้ากากผ้า รอบที่ 1 (ลงทะเบียนวันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2563)

Related Articles