HOME / Culture / Report

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับหน้ากากผ้ารอบประจำวันพุธที่ 1 เมษายน 2563

นิตยสารลิปส์มอบหน้ากากผ้า 1,000ชิ้น โดยเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2563
Culture / Report
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับหน้ากากผ้ารอบการลงทะเบียนประจำวันพุธที่ 1 เมษายน 2563
ทั้งนี้กรุณาชำระค่าจัดส่ง 40 บาท ตามรายละเอียดด้านล่าง

1.คุณภัทราภรณ์ พิชัยภาพ
2.คุณกอสิน หิรัญบูรณะ
3.คุณเทิดชัย แซ่เบ๊
4.คุณนัฐวุฒิ ตัญญะปัญญาชน
5.คุณสิริพร พุทธธรมรินทร์
6.คุณวัชรี มังคลา
7.คุณนุชนารถ กิติน่าน
8.คุณดวงรัตน์ ภัทรธัญญา
9.คุณณัฐวดี คล้ายอินทร์
10.คุณปิยะวดี อาณานุการ
11.คุณจิราพร เตชะนานาเลิศ
12.คุณสาธิต จิตต์ประทุม
13.คุณนัสริน สมานแก้ว
14.คุณกรกนก สงคศิริ
15.คุณพงศพล อธีตนันท์
16.คุณมาลัย อุดมสุประเสริฐ
17.คุณชิตพงษ์ รุกขชาติ
18.คุณเปรมชลดา อินสม
19.ด.ญ. วรัชยา คงมิยา
20.คุณอาณิต เศรษฐบุตร
21.คุณพรสิรี คุณพันธุ์
22.คุณก่อพงศ์ ทรงศิลป์
23.คุณศิรินทิพย์ พงศ์พัฒนาชาติ
24.คุณณัฐวัตร เจริญพรไพโรจน์
25.คุณชัญญพจน์ ดลวงศ์อนันต์
26.คุณศิริวรรณ อุ่นจิตต์
27.คุณธีรพร สัญญาประชาสกุล
28.คุณกชกร สีหะเสน
29.คุณพุฒิพัฒน์ นิธิไกรวุฒิ
30.คุณอภิชญา อุ่นสมัย
31.คุณพาณี เปลี่ยนเพ็ง
32.คุณธเนศ สุขเอี่ยม
33.คุณนภัสนันท์ เกียรติกานต์กุล
34.คุณปุญณิศา พะเนียงทอง
35.คุณพรประทาน กิจบำรุงศิลป์
36.คุณพิมทอง ทั่งวัฒโนทัย
37.คุณพลสิทธิ์ หาญอนุรักษ์
38.คุณสิริบุญ แก้ววงษา
39.คุณณัฐปภัสร์ ลีกูลพิทักษ์
40.คุณถิรวรรณ บูรณสัจจะ
41.คุณพวงแก้ว สาตร์สาระ
42.คุณสมบัติ พลวีระขจร
43.คุณณัฐากาญจน์ พิบูรณสมบัติ
44.คุณปราโมทย์ หอมจันทร์เดิม
45.คุณนพวรรณ มากนวล
46.คุณอนัญญา รมยานนท์
47.คุณสายชล สาระคต
48.คุณพรทิวา แซ่จู
49.คุณณพพ์ จันทรขาติธาดา
50.คุณเฉลิมพล ผลไม้

51.คุณนฤมล ดีละม้าย
52.คุณเปมิกา ลิ้มวราภัส
53.คุณจุฑามาศ โชติพฤกษ์
54.คุณสายนต์ ดีสวัสดิ์
55.คุณอภิสิทธิ์ ทองอุไร
56.คุณพีรยา เอกจริยาวัฒน์
57.คุณเรณู เพ็งสกุล
58.คุณณัฐกฤตา จันทร์ปลูก
59.คุณเชาว์วิทย์ สุขโชติ
60.คุณพิชญา บำรุงพงศ์
61.คุณนวลมณี สีดา
62.คุณบุปผา หาญอนุรักษ์
63.คุณปิยะวรรณ เตียศิริ
64.คุณนภัสวรรณ สุรวัฒนวิเศษ
65.คุณพรพิมล ภู่เล็ก
66.คุณกษิดิ์เดช ทรงศิลป์
67.คุณศิริวิมล เพชรแก้ว
68.คุณบวร สนธิศักดิ์วรรณะ
69.คุณบุญธิดา อัศวพรชัย
70.คุณสุรางรัตน์ วรนุช
71.คุณอรพรรณ ดวงเนตร
72.คุณJittrawadee Sookying
73.คุณปัญญา กิจจานุกิจ
74.คุณพิมพ์ สว่างโชติ
75.คุณฐิตาภา มาเจริญ
76.คุณหทัยรัตน์ ตรีพนารัตน์
77.คุณวิชชนน. วศินเมธากูร
78.คุณเขมณัฏฐ์ ศรีตุลวรรธนะ
79.คุณพชรพร อาณานุการ
80.คุณสมฤทัย เอกสินธุ์
81.คุณโกสุมภ์์ ปิ่นแก้ว
82.คุณณัฐวรรณ กล่อมทอง
83.คุณสุรีย์ โชคดีมีบุญ
84.คุณฉัตรนภา จวงตระกูล
85.คุณชาญชัย เพ็ชรรัตน์
86.คุณประกอบ อารักษ์สมบูรณ์
87.คุณสนอง ประเสริฐสุข
88.คุณอัจร์ฉอุษา เกิดแก้ว
89.คุณฐิติมา จิโนวัฒน์
90.คุณกันต์ฟทัย แตงน้อย
91.คุณปรียา วงศ์สุวัฒน์
92.คุณศุภมาศ ศรีประดิษฐ
93.คุณอรุณี บุญละเลิศ
94.คุณผกามาศ สว่างโชติ
95.คุณจิตตฤณ ตันสุวัฒน์
96.คุณวิโรจนี เอกะวิภาต
97.คุณศุภวัฒน์ สกาวรัตนานนท์
98.คุณเรณู จันทร์คฤหาสน์
99.คุณกุลธิดา ธรรมยศ
100.คุณธรณ่า กัญญ์ปภัส

INBOX FACEBOOK LIPS MAGAZINE  click
* สามารถโอนเงินได้ตลอดช่วงระยะเวลาจัดกิจกรรม โดยตัดยอดรับโอนของแต่ละวันเวลา 24.00น. และจะทำการจัดส่งวันถัดไป

     กิจกรรมนี้จะมีไปจนถึงวันพุธที่ 8 เมษายน 2563 โดยเปิดให้ลงทะเบียนทุกวันเวลา 10.00 – 24.00น.ของแต่ละวัน และจะทำการแรนดอมรายชื่อ เพื่อประกาศผลในวันถัดไปเวลา 10.00น. ก่อนที่จะเปิดให้ลงทะเบียนรอบใหม่ ผู้ที่สนใจจำเป็นจะต้องเข้ามาลงทะเบียนใหม่ทุกวัน เนื่องจากรายชื่อเดิมทั้งหมดจะถูกลบออกจากระบบหลังประกาศผล

รายชื่อผู้ที่ได้รับหน้ากากผ้า รอบที่ 1 (ลงทะเบียนวันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2563)
รายชื่อผู้ที่ได้รับหน้ากากผ้า รอบที่ 2 (ลงทะเบียนวันอังคารที่ 31มีนาคม 2563)

Related Articles